2011/02/17

20110215-17 岸和田

 
© 2015 Takashi Tsukamoto.